วิสัยทัศน์ (VISION)

เราเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยา และสมุนไพร
ที่มีความล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมให้การบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด
“ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ”
ให้แก่กลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภคของเรา

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดจำกัดของกำลังการผลิตให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดค้นพัฒนาและวิจัยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลได้จริง
3. ให้การบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่เหนือความคาดหมาย
4. ยกระดับความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท