เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล มุ่งมั่นดำเนินกระบวนการตามมาตรฐานสากล
โดยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ
GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) หรือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย
และ การรับรองการใช้เครื่องหมายการค้า “ฮาลาล” โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Thank you for your trust.
It is our pleasure to serve you.