วิสัยทัศน์ (VISION) การเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยาและสมุนไพร ที่มีความล้ำสมัยทั้งเทคโนโลยี และวิทยาการความรู้ พร้อมบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด “เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า” ให้แก่กลุ่มพันธ มิตร ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค ของเรา พันธกิจ (MiSSION) พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินอยู่ในกรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลจริง ให้การบริการที่เหนือความคาดหมาย ด้วยบริการแบบครบจงจร (One Stop Service) อย่างมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ และเกิดความ พึงพอใจสูงสุดยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

พันธกิจ (MiSSION)พันธกิจ (MiSSION)

1. พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คิดค้นและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินอยู่ในกรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า  และเห็นผลจริง

3. ให้การบริการที่เหนือความคาดหมาย ด้วยบริการแบบครบจงจร (One Stop Service) อย่างมีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว  ประทับใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

4. ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท